Jesteś tutaj: StartAktualnościRegulamin przyznania statuetki "Jesteś Przyjacielem"

Regulamin przyznania statuetki "Jesteś Przyjacielem"

Regulamin przyznawania
Statuetki „Jesteś Przyjacielem”
dla osób wyróżniających się w działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Statuetka ”Jesteś Przyjacielem” (zwana także Statuetką) została ustanowiona celem uhonorowania  osób, firm i instytucjom, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych nie z zawodowego obowiązku, lecz z potrzeby serca i chęci ułatwienia osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym.

 

 1. Statuetkę „Jesteś Przyjacielem” przyznaje się raz w roku osobom fizycznym i prawnym związanym terytorialnie z miastem Płockiem i jego okolicami.

 

 1. Statuetka jest przyznawana w trzech kategoriach:

1)      społecznik – osobom fizycznym, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz są wzorem postępowania wobec osób niepełnosprawnych,

2)      sponsor – osobom fizycznym, firmom i instytucjom za sponsoring inicjatyw, które wpływają na poprawę jakości życia niepełnosprawnych,

3)      animator – osobom fizycznym tzw. animatorom społecznym, podejmującym działania włączające osoby niepełnosprawne w nurt życia społecznego.

 

 1. Statuetka, w ww. kategoriach, może być przyznawana za działania indywidualne
  lub zespołowe.

 

 1. Kandydatem do wyróżnienia Statuetką „Jesteś Przyjacielem” w kategorii „społecznik” może zostać każda pełnoletnia osoba nie pracująca zawodowo z osobami niepełnosprawnymi, z zastrzeżeniem pkt 1.

 

 1. Kandydatem do wyróżnienia Statuetką „Jesteś Przyjacielem” w kategorii „sponsor” może zostać każda osoba fizyczna, firma lub inna instytucja, która finansowała przedsięwzięcia skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

 1. Kandydatem do wyróżnienia Statuetką „Jesteś Przyjacielem” w kategorii „animator” może zostać osoba wspierająca aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie i wdrażanie ciekawych,  nowych rozwiązań.

 

 1. Statuetkę „Jesteś Przyjacielem” przyznaje się za: działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie działalności osób niepełnosprawnych, budowanie przyjaznej atmosfery pełnej tolerancji, osobiste zaangażowanie w codzienne życie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy
  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wyróżnienie to przyznaje się za systematyczne lub  długotrwałe społeczne działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

 1. Statuetkę „Jesteś Przyjacielem” przyznaje Kapituła, składająca
  się z członków Kapituły, dotychczasowych zdobywców statuetki.

 

 1. Decyzje Kapituły są ważne bez względu na ilość obecnych jej członków na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Kapituły zostali prawidłowo powiadomieni o spotkaniu. Powiadomienie członków Kapituły o jej  posiedzeniu odbywa się drogą meilową lub telefonicznie, na 2 tygodnie przed posiedzeniem (członków, którzy udostępnili dane do kontaktu).

 

 1. Z przebiegu prac Kapituły sporządzany jest protokół. Sporządza go Sekretarz, którego członkowie Kapituły wybierają spośród siebie. Sekretarz przedkłada protokół do podpisu wszystkim członkom Kapituły obecnym na posiedzeniu.

 

 1. Wyróżnienie statuetką „Jesteś przyjacielem” jest wręczane raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Kapitułę Statuetki.

 

 1. Kapituła Statuetki „Jesteś przyjacielem” ogłaszając termin, o którym mowa w pkt 12, podaje datę rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń Kandydatów.

 

 1. Kapituła wyróżnienia Statuetki „Jesteś Przyjacielem” może również przyznać wyróżnienia specjalne.

 

§ 2.

Warunki przyznawania Statuetki „Jesteś Przyjacielem”

 1. Z wnioskiem o przyznanie Statuetki „Jesteś Przyjacielem” mogą wystąpić:

a)      osoby fizyczne, w tym osoby niepełnosprawne bądź w ich imieniu opiekunowie,

b)      organizacje społeczne i kościelne,

c)             instytucje,

d)     Firmy.

 1. Wniosek o przyznanie Statuetki należy złożyć do Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, na adres:  09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 (pokój nr 15),  adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , według  wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego oraz Kandydata (dotyczy osób fizycznych), a także zgodę Kandydata na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych
  z realizacją wyróżnienia  „Jesteś przyjacielem”.
 2. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny zostać uzupełnione o złożone
  na piśmie oświadczenia: zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego
  oraz Kandydata (dotyczy osób fizycznych) wg załączonego do wniosku formularza,
  a także zgodę Kandydata na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją wyróżnienia  „Jesteś przyjacielem”.
 3. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły lub w razie jego nieobecności zastępca, których wybierają spośród siebie członkowie Kapituły.
 4. Na podstawie listy zgłoszonych do Wyróżnienia, po dokonaniu weryfikacji kandydatów, Kapituła sporządza listę nominowanych do otrzymania Statuetki „Jesteś Przyjacielem”.
 5.  Wnioski, które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

§ 3.

Kryteria oceny zgłoszeń.

 1. Kapituła dokona oceny działalności zgłoszonych osób, wg  poniższych kryteriów:

a)      osobiste zaangażowanie,

b)      konsekwencja w działaniu,

c)      rodzaj i czas pomocy,

d)     sponsorowanie, w tym sprzętu rehabilitacyjnego,

e)      podejmowane inicjatywy i jej wdrożenie.

 

 1. Członek Kapituły ma prawo do wypowiedzenia się i własnej oceny każdej kandydatury.
 2. Decyzja o wyborze laureatów zostanie podjęta w trakcie obrad objętych tajemnicą,
  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych osób.
 3. Laureaci wyróżnieni Statuetką „Jesteś Przyjacielem” otrzymują wraz ze Statuetką dyplom podpisany przez członków Kapituły biorących udział w obradach.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetki „Jesteś przyjacielem” odbywa się podczas uroczystej Mszy Św. w płockiej Katedrze sprawowanej w  intencji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, organizowanej corocznie, w drugiej połowie roku. 
 5. Statuetkę wręczają: przedstawiciel osób niepełnosprawnych i dwóch członków Kapituły (wybranych na jej posiedzeniu).
 6. Lista osób nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
 7. Ewidencję nominowanych oraz nagrodzonych prowadzi się w Księdze Statuetki „Jesteś Przyjacielem”, która znajdować się będzie w miejscu określonym przez Kapitułę.

 

§ 4.

Informacje dodatkowe

 1. Kapituła nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych zgłoszeń, a w szczególności za zawarte informacje o działalności społecznej  oraz aktywności kandydata
  lub/i sponsoringu. Wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby/podmioty,
  które ją przesłały.
 2. Odpowiedzialni za  zaproszenie uhonorowanych osób i gości, przygotowanie ceremonii wręczenia Statuetki jest przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego, a także osoba/ osoby przez nich wyznaczone.
 3. Regulamin wyróżnienia Statuetką „Jesteś Przyjacielem”  udostępniony jest w  Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka  i w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przy ul. Mościckiego 6 oraz na ich stronach internetowych  pod adresem: www.plock.eu; www.tpdplock.pl, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Płocku www.pcpr.plock.pl, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego www.malachowianka.plock.org.plGazety Wyborczej Płock www.plock.wyborcza.pl  oraz  Tygodnika Płockiego www.tp.com.pl.

 

 

 

 

WTZ

dla Osób Niepełnosprawnych
w Płocku

ul. I. Mościckiego 6
09-402 Płock
tel./fax 24/364-83-81

WTZ

dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Płocku

ul. Królowej Jadwigi 9 B
09-400 Płock
tel./fax 24/364-24-98

TPD

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci w Płocku

ul. Mościckiego 6
09-400 Płock
tel. 24/262-90-13

Świetlica Miejska

Świetlica Miejska Nr 3
w Płocku

ul. Sienkiewicza 17 A
09-402 Płock
tel. 24/262-03-53