Jesteś tutaj: StartPOMOC DZIECIOM

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Dzieci!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od ponad 100 lat wspiera, pomaga i ratuje dzieci będące w różnych kryzysowych sytuacjach życiowych. Codziennie obejmujemy swoją opieką, specjalistyczną terapią, pomocą pedagogiczną i psychologiczną około 100 podopiecznych, w tym dzieci i osoby z niepełnosprawnościami w  czterech dziennych placówkach:

  •  Warsztacie Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
  •  Warsztacie Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych i Niedowidzących,
  •  Świetlicy Wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych,
  •  Świetlicy Środowiskowej dla dzieci.

Wychodząc na przeciw aktualnej sytuacji w Ukrainie, płocki Oddział TPD przyłączył się do akcji pomocowo-wsparciowej kierowanej do uchodźców wojennych z Ukrainy stwarzając Centrum Pomocy Dzieciom. Z tego też względu w pierwszej kolejności podjęliśmy decyzję o bieżącym wsparciu Podkarpackiego Oddziału TPD, który obecnie bezpośrednio pomaga Ukraińcom po przekroczeniu granicy w Przemyślu w znajdującym się tam punkcie recepcyjnym. Nasza pomoc będzie reakcją na pojawiające się tam bieżące potrzeby zgłaszane przez pracowników i wolontariuszy Podkarpackiego Oddziału TPD. Aktualne informacje o akcji będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.tpdplock.pl lub na naszym profilu na Facebooku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płocku.

Ponadto nasza placówka obejmująca swoim zasięgiem miasto Płock oraz cały powiat płocki przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pomocowej i obecnie oczekuje na przydział dzieci do działających na naszym terenie placówek. Zobowiązaliśmy się do zorganizowania na szeroko zakrojoną skalę pomocy skierowanej w szczególności do ukraińskich dzieci z Domów Dziecka oraz do ukraińskich matek z dziećmi, zarówno tymi zdrowymi, jak i z różnego typu niepełnosprawnościami, które na chwilę obecną umieszczane są w polskich rodzinach oraz placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na naszym terenie.

Wszystkie osoby chętne do udzielenia pomocy, czy to finansowej czy rzeczowej serdecznie zachęcamy i prosimy o przyłączenie się do naszej akcji, w której zbieramy:

 1. żywność suchą tj. różnego rodzaju kasze, ryż, makarony, konserwy mięsne i rybne, batony proteinowe, słodycze, mleko w proszku dla dzieci, kaszki dla dzieci, żywność dla dzieci od 0-3 lat, dżemy, konfitury, herbatę, różnego rodzaju oleje etc.; prosimy o zwracanie uwagi na długi termin ważności tych produktów,
 2. wodę, soki, soczki dla dzieci,
 3. nowe ubrania i bieliznę dla dzieci w różnych grupach wiekowych,
 4. nowe ręczniki, prześcieradła, pościel, koce w tym termiczne, śpiwory także dla dzieci w różnych grupach wiekowych,
 5. książeczki do czytania, kolorowanki, materiały papiernicze, plastelinę,
 6. zabawki nowe lub lekko używane,
 7. pasty do zębów, szczoteczki, szampony, mydło, chusteczki higieniczne, pampersy dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, mokre chusteczki, papier toaletowy, środki higieniczne dla dziewcząt i kobiet,
 8. leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i młodzieży, syropy, witaminy, gryzaczki, smoczki, butelki, apteczki domowe, środki opatrunkowe,
 9. środki czystościowe, sanitarne i dezynfekcyjne, proszki do prania,
 10. latarki, baterie, ładowarki.

Zbiórka darów rzeczowych prowadzona jest przez nasze placówki oraz bezpośrednio w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku przy ul. Gajcego 7.

Osobom chętnym udzielenia nam w tej akcji wsparcia finansowego przekazujemy także nasze konta bankowe, na które można dokonywać wpłat w PLN i EURO.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płocku, ul. Mościckiego 6, 09-400 Płock

Santander Bank S.A.

Konto PLN: 05 1090 1333 0000 0001 4197 7395

Swoim ogromnym długoletnim doświadczeniem oraz chęcią niesienia pomocy wszystkim osobom potrzebującym gwarantujemy, że przekazane przez Państwa dary zostaną spożytkowane w sposób właściwy i należyty.

Gorąco zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony i profilu na Facebooku, gdzie będziemy zamieszczać relacje z prowadzonych przez nas akcji pomocowych dla ukraińskich Dzieci i Matek.

 

Ladies and Gentlemen, Dear Friends of Children!

For over 100 years, the Society of Friends of Children has been supporting, helping and rescuing children in various life crisis situations. Every day we provide our care, specialist therapy, pedagogical and psychological assistance to about 100 wards, including children and people with disabilities in our four day-care facilities:

 • Occupational Therapy Workshop for People with Physical Disabilities,
 • Occupational Therapy Workshop for the Blind and Visually Impaired,
 • Respite Common Room for dependent people,
 • Community Centre for children.

In order to meet the current situation in Ukraine, the Płock Branch of the Society of Friends of Children has joined the aid and support campaign addressed to war refugees from Ukraine by creating a Children's Aid Center. For this reason, in the first place, we decided to provide ongoing support to the Podkarpacki Branch of the Society of Friends of Children, which currently directly helps Ukrainians after crossing the border in Przemyśl city at the reception point located there. Our help will be a response to the current needs reported by employees and volunteers of the Podkarpacki Branch of the Society of Friends of Children. Current information about all our actions will be posted on our website www.tpdplock.pl or on our Facebook profile Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płocku.

In addition, our facility covering the city of Płock and the entire Płock poviat has joined the nationwide aid campaign and is currently waiting for the allocation of children to institutions operating in our area. We have committed ourselves to organizing on a large-scale assistance addressed in particular to Ukrainian children from orphanages and to Ukrainian mothers with children, both healthy and with various types of disabilities, which at the moment are placed in Polish families and institutions run by non-governmental organizations in our area.

All people willing to provide help, whether financial or material, are cordially encouraged and asked to join our campaign, in which we collect:

 1. dry food, i.e. various types of groats, rice, pasta, canned meat and fish, protein bars, sweets, powdered milk for children, porridges for children, food for children from 0-3 years, jams, preserves, tea, various types of oils, etc.; please pay attention to the long shelf life of these products,
 2. water, juices, juices for children,
 3. new clothes and underwear for children of different age groups,
 4. new towels, sheets, bedding, blankets including thermal, sleeping bags also for children of different age groups,
 5. reading books, coloring pages, stationery, plasticine,
 6. new or slightly used toys,
 7. toothpastes, toothbrushes, shampoos, soap, tissues, pampers for children and adults with disabilities, wet wipes, toilet paper, hygiene products for girls and women,
 8. analgesics and antipyretics for children and adolescents, syrups, vitamins, chews, pacifiers, bottles, home medicine cabinets, dressings,
 9. cleaning, sanitary and disinfecting products, washing powders,
 10. flashlights, batteries, chargers.

The collection of in-kind donations is carried out by our institutions and directly in the office of the Society of Friends of Children in Płock at 7 Gajcego Street.

For those willing to provide us with financial support in this action, we also transfer our bank accounts, to which you can make payments both in PLN and euros:

Address: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci in Płock, 6 Mościckiego St. Postal code 09-400, Płock

Santander Bank S.A.

PLN currency bank account: 05 1090 1333 0000 0001 4197 7395

With our vast many years of experience and willingness to help all people in need, we guarantee that the gifts you have given will be used properly and accordingly to our wards’ needs.

We strongly encourage you to follow our website and profile on Facebook, where we will post reports from our aid campaigns for Ukrainian Children and Mothers.

WTZ

dla Osób Niepełnosprawnych
w Płocku

ul. I. Mościckiego 6
09-402 Płock
tel./fax 24/364-83-81

WTZ

dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Płocku

ul. Królowej Jadwigi 9 B
09-400 Płock
tel./fax 24/364-24-98

"Moje Miejsce"

Świetlica Wytchnieniowa
"Moje Miejsce" w Płocku

ul. Tadeusza Gajcego 7
09-402 Płock
tel. +48 881 514 304

"Mali Czarodzieje"

Świetlica Miejska Nr 3
"Mali Czarodzieje" w Płocku

ul. Sienkiewicza 17 A
09-402 Płock
tel. 24/262-03-53